Avís legal

https://optio-law.com és un lloc web, el nom de domini del qual es troba registrat i és propietat d’OPTIO SL (d’ara endavant, indistintament, OPTIO NEXT LAW)

La finalitat d’https://optio-law.com, és la d’informar sobre l’activitat d’OPTIO NEXT LAW; així com dels seus productes i serveis, ofertes, promocions i altres informacions de rellevància sobre OPTIO NEXT LAW.

L’accés a https://optio-law.com, és gratuït, no està prevista la prestació de serveis de comerç i/o contractació electrònica. L’ús del lloc web suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

Dades del Responsable titular del lloc web

Nom del titular: OPTIO, SL

Domicili social: Avinguda Diagonal 482, 4º 1ª. 08006 Barcelona            

CIF: B63186423

Telèfon de contacte: 93 242 62 14

Correu electrònic: info@optio-law.com

Dades Registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 35550, foli 85, fulla  número B271758

OPTIO Next Law és responsable del lloc web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest Lloc web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 32/2002 d’11 de Juliol (LSSI-CE).

 Objecte

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per OPTIO Next Law, a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

L’accés i la utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari del lloc web (d’ara endavant, l’ “Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal, així com les seves modificacions. La prestació del servei del lloc web té una durada limitada al moment en el qual l’Usuari es trobi connectat al lloc web.

Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

Accés i utilització de la Web

 Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris d’aquesta, excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels Usuaris.

Registre d’usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris d’aquesta.

Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció. En el cas dels menors de tretze (13) anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals. En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests. Si ets menor de tretze (13) anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te com a Usuari. En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels Usuaris. Com a Usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

En particular, l’Usuari es compromet a:

Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb OPTIO Next Law.

Proporcionar dades veritables i exactes durant la seva relació contractual amb OPTIO Next Law.

Utilitzar de manera correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l’ordre públic, respectant el present Avís Legal i, en el seu cas, els Condicions d’Ús i Contractació, establertes, així com a no permetre l’ús per tercers no autoritzats dels eines i serveis prestats.

Col·laborar i posar en coneixement d’OPTIO Next Law aquelles informacions, especialment de tipus tècnic, a les quals tingui accés en l’exercici de les seves operacions i que poguessin afectar o perjudicar de cap forma a la integritat del lloc web https://optio-law.com, el servei prestat per OPTIO Next Law, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com a les estipulacions del present Avís Legal, o en el seu cas, les Condicions d’Ús i Contractació.

Navegació

Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables, que puguin incloure, adreces IP, i altres dades que no poden ser utilitzades per a identificar a l’Usuari. La seva adreça IP s’emmagatzemarà en els logs d’accés de manera automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. Així mateix, l’adreça IP podrà ser usada per a realitzar estadístiques, de manera anònima, sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

Continguts del lloc web i enllaços a tercers

L’idioma utilitzat pel titular en la web serà el castellà. OPTIO Next Law no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències. OPTIO Next Law podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als Usuaris.

OPTIO Next Law es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització d’OPTIO Next Law, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

El lloc web pot contenir enllaços i/o vincles (links) a llocs web externs de tercers el contingut dels quals no és atribuïble ni exigible a OPTIO Next Law, sent responsable el titular de cadascun dels espais web accedits.

L’establiment de qualsevol enllaç des d’un lloc web al d’ https://optio-law.com, haurà de realitzar-se sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts en NOM_EMPRESA, sense prèvia autorització.

 Responsabilitat i mesures de seguretat

La informació continguda en el lloc web pot no estar actualitzada en tot moment, i en aquest cas OPTIO Next Law, no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

OPTIO LAW, no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivessin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a https://optio-law.com, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’Internet. Així mateix, OPTIO Next Law, tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a OPTIO Next Law, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

OPTIO Next Law no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels enllaços que s’incorporin en la web per a l’obertura d’unes altres. OPTIO Next Law no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

Les dades personals comunicats per l’usuari podran ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a OPTIO Next Law, assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Ús de la tecnologia Cookies

El lloc web pot emprar cookies o tecnologies similars que es regiran pel que s’estableix en la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari, sent part integrant del present Avís Legal.

Propietat industrial e intel·lectual

L’Usuari coneix i accepta que tots els continguts (incloent, però no de manera exclusiva, textos, logos, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i programari) i/o qualssevol altres elements del Lloc web són propietat de OPTIO Next Law i es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altra normativa aplicable. L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de OPTIO Next Law i/o de tercers.

L’explotació legítima dels mateixos correspon exclusivament a OPTIO Next Law o a les seves llicenciadores, quedant totalment prohibida la reproducció i/o distribució total o parcial de qualsevol mena de contingut per part de l’usuari i/o tercers de no existir autorització expressa per part de OPTIO LAW facultant o permetent la difusió d’aquests. Qualsevol ús del Lloc web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a OPTIO Next Law, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la Web, per la qual cosa cap Usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit d’ OPTIO Next Law.

En cap cas l’accés al lloc web https://optio-law.com implica permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars ni cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, tret que OPTIO Next Law autoritzi de manera expressa el contrari.

Els continguts. Sense perjudici de tot l’anterior, si l’usuari o un tercer considera que algun contingut del lloc web https://optio-law.com pogués vulnerar drets de tercers, preguem així ho posin en el nostre coneixement com més aviat millor.

Modificació de l’Avís Legal

El contingut en el present Avís Legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent a cada moment i als canvis que poguessin sorgir de l’activitat d’OPTIO Next Law.

Legislació i jurisdicció aplicables

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. OPTIO Next Law i els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús del Lloc web. En el cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, OPTIO Next Law i l’Usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

En cas que les parts considerin recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-lo i acceptar-lo expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre sobre la base del que es preveu per la normativa d’aplicació.

Comentaris i suggeriments

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.